Google Pirate

Google Pirate Algorithm

ทำความรู้จักกับอัลกอริทึมและผลกระทบต่อเว็บไซต์ของ Google Pirate Algorithm

Google Pirate Algorithm คือ การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์  เช่น เนื้อหา คอนเท้นท์  วีดีโอ ภาพยนตร์ ฯลฯ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ลงบนเว็บไซต์เป็นอัลกอริทึมที่สามารถลดอันดับเว็บไซต์ที่...

ฝากรูป