Google Panda Update

ที่มาและการอัพเดทของ Google Panda Algorithm ตั้งแต่ปี 2011-ปัจจุบัน

Google Panda Update คือ กำจัดเว็บไซต์ที่เนื้อหาเชิงการคัดลอก หรือมีบทความน้อย, ทำเนื้อหาซ้ำ, จำนวนคำหลัก, เว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น เพื่อเพิ่มอันดับให้กับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและลดอันดับเว็บไซ...

ฝากรูป